Список именников, зарегистрированных, но не использованных при клеймении в 2023 году

Список именников, зарегистрированных, но не использованных при клеймении в 2023 году

Наличие шифра именника из указанного списка на ювелирных изделиях с  государственным пробирным клеймом будет свидетельствовать о том, что данный  оттиск  государственного клейма Федеральной пробирной палатой не проставлялся ввиду разных причин: производитель не видит необходимости клеймения ювелирных изделий из серебра, производитель прекратил свою хозяйственную деятельность и пр. 

По состоянию на 20.12.2023

СПИСОК

ЭЛГШ ЭГВЖ ЭПБА
ЭВМБ ЭФV ЭМЗЧ
ЭМНЕ ЭВОГ ЭЛЛГ
ЭМБ ЭЮСС ЭВУЧ
ЭВАЯ ЭВЕЯ ЭВЖН
ЭТФК ЭТВР ЭМЛВ
ЭФАЛ ЭГУ ЭТЕВ
ЭСУВ ЭФША ЭОЛИ
ЭГФА ЭСНГ ЭРШУ
ЭЛРХ ЭВЭУ ЭКДЮ
ЭФММ ЭВПЪ ЭЯСН
ЭФИ ЭННВ ЭМЗЛ
ЭВМЭ ЭНОА ЭЛМЛ
ЭЛНС ЭМСФ ЭЗВР
ЭВОР ЭПБК ЭМЛЛ
ЭФЯ ЭВРЦ ЭЛЖЗ
ЭЮБИ ЭВЦЦ ЭВЯА
ЭЯЯ ЭЯКП ЭГВЛ
ЭМУАЕ ЭСИХ ЭВРЗ
ЭВВЖ ЭРФУ ЭДГЬ
ЭТАА ЭЯРН ЭЗГО
ЭГГЗ ЭВТТ ЭМФФ
ЭЮЕБ ЭГЦН ЭМУС
ЭЮМВ ЭМИЖ ЭКСН
ЭМЭП ЭВПШ ЭЮВН
ЭГСВ ЭВЕ ЭЗДБ
ЭФЮА ЭЛНЦ ЭВЮГ
ЭЮЕВ ЭЛВЧ ЭДИЬ
ЭЮВК ЭВЖЬ ЭЛСЕ
ЭМЧЧ ЭЛНВ ЭМОМ
ЭЮКС ЭВЕЛ ЭСФЦ
ЭВВЗ ЭВЯТ ЭТОА
ЭМЧАО ЭМЕМ ЭВИВ
ЭЛРО ЭВОН ЭВГЦ
ЭССЬ ЭФРМ ЭМЯБ
ЭЮБМ ЭВПУ ЭКЖА
ЭФДД ЭМЬЖ ЭВХО
ЭГШЛ ЭБАВ ЭГЛВ
ЭЮХГ ЭРТЮ ЭМЯВ
ЭВВЧ ЭМШУ ЭЯМУ
ЭВЧГ ЭЗСФ ЭВУЕ
ЭЮНЛ ЭВХИ ЭМЧГ
ЭФЯС ЭФПЮ ЭКМГ
ЭВХЦ ЭВПП ЭЗЕ
ЭЛЗЕ ЭВЖМ ЭЯЛН
ЭФЗС ЭЗМЯ ЭЗОЦ
ЭВЭД ЭВВИ ЭМФЧ
ЭЛФК ЭВЬМ ЭЯВА
ЭГЦА ЭДЕЬ ЭКГЕ
ЭВКТ ЭМЬК ЭЛЖУ
ЭФГЗ ЭПЬО ЭЗАЯ
ЭГТВ ЭЛЧ ЭРВА
ЭМГАЕ ЭВСЪ ЭЖЦИ
ЭМЖС ЭМЯР ЭГАН
ЭФS ЭЯОЧ ЭКПВ
ЭПШС ЭРЛТ ЭЯГФ
ЭФАХ ЭСВБ ЭКТД
ЭВАН ЭВУХ ЭМЬА
ЭЛСЮ ЭВХТ ЭЯДА
ЭЛВБ ЭМШР ЭБМУ
ЭЛПШ ЭВДИ ЭМОН
ЭМЗУ ЭЗОН ЭЗСБ
ЭВХВ ЭВЬД ЭВЯЛ
ЭКЗТ ЭВХЗ ЭЯИХ
ЭПЬМ ЭСЯН ЭВЛП
ЭЛЕН ЭМБЮ эжмо
ЭВШЛ ЭЯЮМ ЭТСС
ЭББН ЭВЕД ЭЗРА
ЭНПГ ЭСБЦ ЭЖЗВ
ЭЛУЗ ЭВЯЯ ЭВНМ
ЭФАН ЭВЛЧ ЭЗТД
ЭПДФ ЭЮДА ЭФХЕ
ЭМЖЮ ЭЮДД ЭЛЧЛ
ЭМПЛ ЭЮББ ЭВАК
ЭКАК ЭВНИ ЭМАР
ЭФМС ЭЛВЗ ЭКММ
ЭМВХ ЭЛПУ ЭМУГ
ЭЯПГ ЭВЧЭ ЭБГТ
ЭНАВ ЭЗАЗ ЭМУА
ЭБЕА ЭВЦЮ ЭГЮВ
ЭРХУ ЭЗЛЛ ЭВМВ
ЭСГЕ ЭЛКЛ ЭВИЯ
ЭВЗУ ЭВЧЕ ЭДАМ
ЭСКЯ ЭДТ ЭГСИ
ЭПХА ЭВЪЭ ЭЛГБ
ЭПУВ ЭЗМИ ЭМБУ
ЭВЛМ ЭВНА ЭЗАШ
ЭЮБЮ ЭЗДР ЭМСУ
ЭГТ ЭВИ ЭВЫЛ
ЭФРУ ЭЗЕА ЭВЭИ
ЭФАР ЭЗАБ ЭКФЧ
ЭГДП ЭЗГЧ ЭКМД
ЭФМВ ЭЗЕЖ ЭКЬА
ЭГКД ЭЛЭФ ЭМГЖ
ЭФКЕ ЭВИТ ЭСБТ
ЭФАМ ЭЛКЪ ЭЛТЗ
ЭФВЛ ЭМЧС ЭФГР
ЭФХД ЭМЧП ЭЯБЯ
ЭЛОЮ ЭЗАГ ЭЗЛС
ЭЛЩ ЭЗАА ЭЯБЯ
ЭФБЛ ЭМЧК ЭМБХ
ЭРЖИ ЭВУМ ЭМБГ
ЭЮЕИ ЭЗГЗ ЭМАИ
ЭГЭЭ ЭВМС ЭЛАЭ
ЭКЯР ЭМФГ ЭЗКТ
ЭНБН ЭВЕЖ ЭЛЕЭ
ЭГПС ЭЛРК ЭДКС
ЭБЭИ ЭЗАН ЭМДИ
ЭВФА ЭЗГЛ ЭФКТ
ЭНПШ ЭЗИА ЭОИИ
ЭМЭД ЭМОЧ ЭВЫХ
ЭГРА ЭМШВ ЭВЪР
ЭВСИ ЭМЖЗ ЭЗБР
ЭМШЭ ЭЗВП ЭЯГР
ЭФАВ ЭВЭС ЭВЗО
ЭЛУЬ ЭЖДГ ЭРХЕ
ЭВРИ ЭЗГА ЭМОЗ
ЭВСХ ЭРИН ЭМОЛ
ЭМЯШ ЭВКШ ЭМОГ
ЭМЖЭ ЭРЧТ ЭМБЗ
ЭВМЮ ЭВМЫ ЭПРФ
ЭЮЛИ ЭВЗЪ ЭМВВ
ЭЮДЮ ЭГГГ ЭЮСО
ЭСУЛ ЭНВ ЭВЪЗ
ЭЛДС ЭВЗГ ЭВШП
ЭМЗЗ ЭВПЗ ЭВФТ
ЭСРХ ЭОГЮ ЭВПД
ЭЛЮН ЭКШШ ЭМЛЕ
ЭВЧИ ЭЛЮИ ЭОЖП
ЭГДУ ЭЗВИ ЭММБ
ЭВРС ЭВКЫ ЭМТЮ
ЭЛУМ ЭРХР ЭМНЗ
ЭПУИ ЭЗЕЕ ЭЛКЮ
ЭСАШ ЭЗМД ЭВК
ЭСПМ ЭЗМА ЭОБЕ
ЭГПА ЭМЮЕ ЭСХД
ЭЛЛ ЭЖВБ ЭЗГД
ЭМДШ ЭЗСК ЭМЕН
ЭФТА ЭЗГП ЭЮАР
ЭЛЛА ЭЗДА ЭГБН
ЭВУБ ЭЗБО ЭСАР
ЭЖЕЕ ЭЗГЯ ЭВЖД
ЭСБЮ ЭМЮЧ ЭВХЛ
ЭСЗИ ЭМХЬ ЭКЛК
ЭВЮИ ЭЗБИ ЭСРЯ
ЭВАЪ ЭЛЗА ЭЗБМ
ЭРДР ЭГКВ ЭСЗВ
ЭЛП ЭМХЛ ЭВОС
ЭЛЮ ЭЗК ЭКДД
ЭСТВ ЭМИБ ЭЮРШ
ЭСРМ ЭЛЧГ ЭПЕЧ
ЭСАХ ЭВЛД ЭПЕП
ЭГТН ЭМХХ ЭЛКО
ЭМВЭ ЭВГХ ЭЛЗО
ЭЛЮФ ЭМЖГ ЭКМА
ЭВФБ ЭВАШ ЭВЬУ
ЭМЛН ЭКХ ЭКЗА
ЭСФМ ЭЗМР ЭВФХ
ЭЛНЛ ЭЯВХ ЭМГВ
ЭВГР ЭВРУ ЭПГЬ
ЭМЛХ ЭМХН ЭМТН
ЭЛДЯ ЭЛОФ ЭПЛФ
ЭПЬГ ЭВЖО ЭМТИ
ЭВГФ ЭЗМО ЭБАЗ
ЭПУЦ ЭЛЗГ ЭБАШ
ЭГОХ ЭЗДЖ ЭМБУ
ЭЮСЕ ЭЛСЧ ЭЗНГ
ЭГФГ ЭЖЭП ЭМЯГ
ЭЛУУ ЭКХЧ ЭОБП
ЭОГР ЭЗЭ ЭМТД
ЭВФО ЭЮМЕ ЭЗАФ
ЭЮАХ ЭЗАЧ ЭМГМ
ЭВЯМ ЭРРЗ ЭМЖФ
ЭЛФС ЭЮТД ЭПЕВ
ЭГШГ ЭЖДН ЭНБО
ЭВЕШ ЭВИП ЭКДЕ
ЭВКЖ ЭМЧФ ЭКЮД
ЭЛУТ ЭДБЭ ЭПРИ
ЭВТХ ЭЗАД ЭМТГ
ЭВБР ЭЗР ЭВЛЯ
ЭВРД ЭКИМ ЭНВА
ЭВП ЭМФД ЭВХД
ЭВТЫ ЭКТА ЭНСШ
ЭЮМП ЭЛЖО ЭМТЛ
ЭЛРЬ ЭБПН ЭМТЕ
ЭВХП ЭДГС ЭЖАИ
ЭВУГ ЭОЯ ЭЯШН
ЭПКЯ ЭЛДУ ЭВУЖ
ЭВХН ЭЗГМ ЭЛМФ
ЭФХ ЭЗШ ЭЛЛМ
ЭВФУ ЭРМВ ЭВН
ЭДБР ЭБЛШ ЭРПМ
ЭЛДО ЭНУТ ЭПСИ
ЭВОИ ЭБПМ ЭВЪГ
ЭМЕШ ЭДГР ЭМДХ
ЭМИЕ ЭМВЖ ЭККЛ
ЭМЗО ЭЗБЧ ЭВШО
ЭВНК ЭЯЗА ЭФПИ
ЭТСТ ЭМХД ЭМЯК
ЭВЪО ЭЯДЯ ЭКФД
ЭМЗБ ЭЗИЭ ЭЗСО
ЭМСС ЭЛАЕ ЭКВЕ
ЭГАБ ЭСКЮ ЭВЭЬ
ЭВВУ ЭНЗК ЭМЕД
ЭМЗЮ ЭНЛА ЭЗСП
ЭФНО ЭБГН ЭЛОЧ
ЭВВЯ ЭТЕ ЭКШД
ЭПБИ ЭБГУ ЭГИХ
ЭВЗА ЭЯКМ ЭВФП
ЭФБД ЭЛЯБ ЭСИЛ
ЭПФГ ЭЛАУ ЭКЯГ
ЭПНБ ЭЛЮГ ЭЛУВ
ЭГВИ ЭЗВС ЭТИС
ЭВДЬ ЭЛСУ ЭОДП
ЭЛСТ ЭФЗК ЭПКГ
ЭФЮС ЭМДЖ ЭОБР
ЭВЯУ ЭМУЭ ЭВЕЗ
ЭВРФ ЭЛВР ЭВХХ
ЭМКЖ ЭСБС ЭКЬБ
ЭЛТЮ ЭСИЦ ЭВБО
ЭВТС ЭВВА ЭВГА
ЭМДВ ЭНИВ ЭССЖ
ЭМКЬ ЭВЬИ ЭМЗД
ЭГЗР ЭМЮЭ ЭМЕУ
ЭВИЮ ЭГМИ ЭВПЧ
ЭВЯК ЭКРН ЭВЧУ
ЭПЛИ ЭВПС ЭФНА
ЭМТЧ ЭМЯЕ ЭКБС
ЭВХЭ ЭЗГБ ЭЗБП
ЭКТФ ЭВАБ ЭЛГЮ
ЭГВС ЭВМЛ ЭРСЖ
ЭВАВ ЭЗКО ЭВЭХ
ЭПМШ ЭЗРГ ЭГЖИ
ЭМЛФ ЭБАИ ЭСТЕ
ЭМЮМ ЭМЯП ЭВМН
ЭМЛБ ЭЯАД ЭНТР
ЭМКХ ЭВСЧ ЭЗВО
ЭЛАД ЭГПХ ЭВКО
ЭПВЖ ЭБСО ЭМСХ
ЭЛМИ ЭВЩЛ ЭМСО
ЭРЛУ ЭЛХЕ ЭМСТ
ЭЮЧМ ЭЛЩО ЭВЛН
ЭВЬО ЭЖГВ ЭПДЕ
ЭГХР ЭЯПЮ ЭМНУ
ЭНТН ЭЮСТ ЭЗВЕ
ЭЛОК ЭФV ЭФБИ
ЭВМП ЭНЛК ЭВЧБ
ЭВСЫ ЭМЭБ ЭЗВГ
ЭЛЕЕ ЭГФЗ ЭЗАО
ЭВСГ ЭМАА ЭГАК
ЭРМУ ЭВИА ЭВЫШ
ЭМЕЧ ЭВЭР ЭВЭЕ
ЭНОИ ЭСВШ ЭЗТЭ
ЭЖКВ ЭВЪ ЭМЖЬ
ЭЛМР ЭСТП ЭММХ
ЭЮВП ЭСЬА ЭМСЛ
ЭЮБТ ЭВЯЬ ЭССЛ
ЭМАП ЭСОК ЭГСУ
ЭЗХИ ЭСГЬ ЭЛОЦ
ЭГРН ЭЗТЮ ЭПЯВ
ЭМСЕ ЭКЬС ЭЯЗС
ЭВЪЕ ЭГТИ ЭВЯИ
ЭВШ ЭЗАР ЭВКУ
ЭВМЯ ЭЮЮД ЭЗВУ
ЭМЬУ ЭЯОН ЭГСЮ
ЭВПТ ЭСДЗ ЭЯБВ
ЭВШД ЭРПМ ЭМНЬ
ЭВСБ ЭСАЗ ЭСШО
ЭВБШ ЭМАФ ЭСДП
ЭГАЕ ЭЛОЛ ЭНУГ
ЭВАТ ЭПНК ЭМИР
ЭВВЫ ЭГРР ЭЗВЗ
ЭВЕЫ ЭВСТ ЭФЧ
ЭЮБП ЭВУЯ ЭМИЯ
ЭГСЦ ЭТПГ ЭМФО
ЭМДМ ЭНДЗ ЭМР
ЭВХШ ЭЮЖЪ ЭМВР
ЭВЛШ ЭГМЯ ЭМЮР
ЭЮЭ ЭРОФ ЭЛХТ
ЭГЬП ЭПУЬ ЭНБД
ЭВШЭ ЭВЪФ ЭЗДГ
ЭМЛС ЭЗНП ЭВНР
ЭВОУ ЭЗАЦ ЭЗКЛ
ЭРСЗ ЭЯЖК ЭВЬЛ
ЭММ ЭВГ ЭКБМ
ЭЮПА ЭВЭВ ЭЗНГ
ЭПХМ ЭЗМШ ЭСРТ
ЭВЕЬ ЭВКФ ЭВББ
ЭМЛУ ЭЛАФ ЭВМХ
ЭВЧА ЭВТЦ ЭПЧС
ЭВГЮ ЭРТФ ЭММЮ
ЭВОЦ ЭПЯБ ЭМТЯ
ЭВАР ЭЗБУ ЭЗБТ
ЭВЯН ЭПЕЕ ЭЗБФ
ЭВЖП ЭВКИ ЭВЛБ
ЭПЬС ЭМНС ЭМНЧ
ЭЯКС ЭЗУ ЭМДЬ
ЭВТА ЭЛСЪ ЭЮСЬ
ЭВЪЬ ЭЗВ ЭСХХ
ЭПАЯ ЭСЦЦ ЭЗОК
ЭВБМ ЭВЫС ЮТАА
ЭПРШ ЭТМН ЭКЬГ
ЭДБГ ЭЮПК ЭМОЯ
ЭМЕЬ ЭВЕХ ЭВОК
ЭЛЛТ ЭРА ЭМПА
ЭВФЕ ЭВЧД ЭМПВ
ЭММЗ ЭВОП ЭЛРЪ
ЭФПП ЭЗАИ ЭРДУ
ЭВУП ЭГБФ ЭРДФ
ЭВЯС ЭВЖ ЭМПИ
ЭВЖТ ЭЛАГ ЭНБГ
ЭМЬФ ЭФАА ЮФАМ
ЭВЮН ЭСНС ЭВБГ
ЭПУС ЭМПЯ ЭВЧО
ЭПВВ ЭЗБ ЭМПУ
ЭВХУ ЭЗСТ ЭМПГ
ЭЛФА ЭЮВЕ ЭРАЛ
ЭМЧВ ЭВЕБ ЭВЪН
ЭВРШ ЭКУС ЭВР
ЭФН ЭВЯЕ ЭЗЧЗ
ЭВВВ ЭЗАМ ЭСРШ
ЭВАЖ ЭММК ЭФШ
ЭВЫП ЭМЗЭ ЭГББ
ЭГВЕ ЭЗРЗ ЭЛЯК
ЭСЧВ ЭЮЧ ЭМИЯ
ЭВНТ ЭМАЧ ЭМДЛ
ЭДР ЭЗАТ ЭЮНК
ЭЛЯЯ ЭПНВ  
ЭГЦЗ ЭБВШ  
1784

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
VERONIKA VERONIKA
Кострома
Производство ювелирных украшений с полудрагоценными, синтетическими и поделочными вставками.
PRESTIGE Jewelry PRESTIGE Jewelry
Кострома
Производство и оптовая продажа золотых украшений 585 пробы
Europe Jewellery Europe Jewellery
Кострома
Производство ювелирных изделий, разработка мастер моделей от рисунка и до резинки!
PALA, Jewellery Mound & Machine Industrial Automotion PALA, Jewellery Mound & Machine Industrial Automotion
Стамбул
Ювелирная промышленность и промышленная автоматизация
РО ТЕХ, ООО РО ТЕХ, ООО
Казань
Продажа драгоценных металлов (серебро), сбор лома и отходов драгоценных металлов (серебро).

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку